AutoCAD: Llista d'Eines Exprés (Express Tools)

Una llista completa de les Eines Expres (Express Tools) que fan la teva vida més fàcil.
English - Castellano
La setmana passada vaig trobar aquesta llista d'Eines Exprés en un fòrum de discussió d'Autodesk. Sense la intenció de simplement copiar-la, vaig pensar que la podria reproduir i així usar-la com un directori per connectar amb els diferents posts en aquest blog que fan o faran referència a aquest tema. Amb més temps aniré actualitzant la llista amb més links a posts que parla d'una o diverses Eines Expresses. Aquí va la llista:

ALIASEDIT Permet crear ,modificar i esborrar comandos d'AutoCAD "al vol", siense haver d'accedir manualment l'arxiu acad.pgp.
ALIGNSPACE Ajusta el factor de zoom i la posició basat en punts d'alineament especificats en Model Space i Paper Space.
ARCTEXT Permet alinear text al llarg d'un arc.
ATTIN Importa els atributs d'un bloc des d'un arxiu ASCII extern.
ATTOUT Exporta els atributs d'un bloc a un arxiu ASCII extern.
BCOUNT Calcula el nombre de blocs.
BEXTEND Extén objectes a objectes dins de blocs o XREFs.
BLOCK? Dóna una llista de blocs.
BLOCKREPLACE Permet substituir totes les instàncies d'un bloc per un altre.
BLOCKTOXREF Permet substituir totes les instàncies d'un bloc per un arxiu de referència. (XREF). Deslliga (unbind) els XREFs que estan lligats.
BREAKLINE Crea una polilínia en forma del signe de tall/secció.
BSCALE Escala un bloc prenent com a base el seu punt d'inserció.
BTRIM Talla objectes amb objectes dins de blocs o XREFs.
BURST Explota un bloc i converteix els seus atributs en text.
CDORDER Organiza l'ordre dels objectes en un dibuix (drawing order) segons el número del color.
CHSPACE Mou objectes d'espai paper a espai model i al revés mantenint la seva aparença visual.
CHURLS Permetcanviar adreça URL (Uniform Resource Locator) .
CLIPIT Versió de l'ordre XCLIP (amb algunes limitacions) usant arcs, cercles i polilínies.
CLOSEALL Tanca tots els dibuixos, preguntant si es vol salvar.
COPYM Còpia multitud d'objectes amb les opcions de les ordres Repeat, Array, Divide i Measure.
COPYTOLAYER Còpia els objectes a una determinada capa deixant els originals intactes.
DIMEX Guarda estils de cotes (dimensions) a un arxiu.
DIMIM Importa estils de cotes (dimensions) des d'un arxiu creat amb DIMEX.
DIMREASSOC Recupera el valor d'una cota que s'havia sobreescrit manualment.
DUMPSHX Converteix arxius SHX (compilats) a l'equivalent (no compilat).
DWGLOG Crea i manté un arxiu log per a cada arxiu mentre s'hi accedeix.
EXOFFSET Teoricament és una opció més avançada de l'ordre OFFSET, amb control de capes, opcion de multiple offset i de desfer ) dic teòricament perquè OFFSET té aquestes opcions també)
EXPLA Versió estesa de l'ordre PLAN.
EXPRESSMENU Carrrega les Eines Exprés i mostra el menú Exprés a la barra de menús.
EXPRESSTOOLS Càrrega la biblioteca d'Eines Exprés d'AutoCAD, posa el directori en la ruta de recerca, i càrrega i posa el menú a la barra de menús.
EXTRIM Talla tots els objectes en un costat dúna línia, arc o polilínia seleccionada.
FASTSELECT Selecciona tots els objectes que toquen a l'objecte seleccionat.
FLATTEN Aplana geometria 3D a 2D.
FULLSCREEN Activa el mode de pantalla completa
GATTE Cambia els valors de tots els atributs.
GETSEL Selecciona totes les entitats d'un mateix tipus en una mateixa capa (la cersió AutoCAD Architecture té una opció al menú right click anomenada Select Similar que fa el mateix però més ràpid).
IMAGEEDIT Obre l'editor d'imatges per a la imatge seleccionada.
JULIAN Conté una sèrie de rutines AutoLISP per a conversió de dates.
LAYCUR Mou els objectes seleccionats a la capa activa.
LAYDEL Borra una capa.
LAYFRZ Congela capes.
LAYISO Ailla la capa dels objectos seleccionats. (apaga totes les altres)
LAYLCK Bloqueja la capa de l'objecte seleccionat.
LAYMCH Canvia la capa d'un objecte a la d'un altre seleccionat.
LAYMRG Junta dues capes i borra la primera del dibuix.
LAYOFF Apaga capes.
LAYON Encén capes.
LAYOUTMERGE Combina Layouts en el Layout actiu.
LAYTHW Congela capes.
LAYULK Desbloqueja capes.
LAYUNISO Encén totes les capes que es van apagar usant l'ordre LAYISO.
LAYVPI Ailla la capa d'un objecte en el viewport actiu.
LAYVPMODE controla si els comandos LAYISO, LAYFRZ i LAYOFF usen "VPFreeze" o "Estàndard Layer Freeze" o "Off" quan s'usen en un viewport en espai paper.
LAYWALK Mostra objectes de forma dinàmica a les capes seleccionades.
LMAN Guarda el LAyer Mànager i recupera les opcions d'aquest.
LSP mostra una llista de rutines AutoLISP disponibles en la línia dórdres.
LSPSURF mostra els continguts d'un arxiu AutoLISP per funcions individuals.
MKLTYPE Crea estils de linea basats en els objectes seleccionats.
MKSHAPE Crea formes (shapes) basades en les entitats seleccionades.
MOCORO Mou, copia, gira i escala objectes.
MOVEBAK Cambia la carpeta on es guarden els arxius BAK.
MPEDIT PEDIT per a més d'una polilínia alhora.
MSTRETCH Versió del comando STRETCH però amb múltiples finestres de selecció.
NCOPY Copia objectes que són dins de blocs o XREFs.
OVERKILL Elimina objectes que estan superposats.
PACK Inicia el programa Pack & Go.
PLT2DWG Importa arxius HPGL fa la sessió de dibuix activa. Es mantenen tots els colors.
PROPULATE Actualiza, fa una llista de la informació sobre Propietats del Dibuix.
PSBSCALE Fa l'escala dels blocs relativa a espai paper.
PSTSCALE Utilitat per a escalar text en espai paper.
QLATTACH Adjunta fletxa a objecte d'anotació.
QLATTACHSET Adjunta multitud de fletxes a objectes d'anotació.
QLDETACHSET Separa fletxa d'objecte d'anotació.
QQUIT Tanca tots els dibuixos oberts i surt.
REDIR Redefineix rutes de directoris per xrefs, imatges, formes, estils, i rtext
REDIRMODE Marca les opcions d l'ordre REDIR especificant en quins objectes l'ordre té efecte.
REVERT Tannca i torna a obrir el dibuix actual.
RTEDIT permet editar objectes de Remote Text (Rtext).
RTEXT Inserta o edita objectes Rtext.
RTUCS Permet rotar l'UCS de formar dinàmica amb el ratolí.
SAVEALL Guarda tots els dibuixos oberts.
SHOWURLS Mostra les direcciónes URLs
HP2BLK Crea una nova definició de bloc basada en l'aparença d'un objecte de forma (shape object).
SSTOOLS Una col·lecció de rutines AutoLISP que crea conjunts excloents de selecció.
SSX torna un conjunt de selecció exactament amb les caracterísitcas d'un objecte.
SUPERHATCH Usa imatges, blocs, wipeouts o Xrefs com si es tractés d'una trama (hatch pattern)
SYSVDLG Et permet veure, editar i salvar la configuració de variables del sistema.
TCASE Cambia entre majúscules i minúscules un text, mtext, attributos i text en cotes.
TCIRCLE Dibuixa un cercle o un rectangle al voltant de cada text o mtext seleccionats.
TCOUNT Afegeix un número seqüencialment a cada element seleccionat (1,2,3,4,5,etc).
TEXTMASK Posa una máscara darrera del text para ocultar entitats darrera d'squest.
TEXTUNMASK treu la màscara del text..
TFRAMES Canvia l'estat dels marcs d'imatges i wipeouts de visible a invisible i a la inversa.
TJUST Cambia la justificació d'un text (derecha, esquerra, centro) sense que això faci que el text es mogui de lloc..
TORIENT Orienta text, mtex i atributs a una nova orientació.
TSCALE Escala text, mtex i atributs a una nova orientació..
TXT2MTXT Converteix entitats de text o Dtext a Mtext
TXTEXP Explota text o mtext a polilínies.
VPSCALE Mostra una translació de l'escala del viewport actiu.
VPSYNC Sincroniza un o més viewports amb un de mestre. Tots els viewports sincronitzats prenen el factor de zoom(escala) del viewport mare.
XDATA Adjunta "extended entity data" a un objecte.
XDLIST Dona una llista de l '"extended entity data" adjunta a un objecte.
XLIST Mostra les propietats d'entitats dins de blocs o Xrefs.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada