SketchUp Plugins: Joint Push Pull i Offset on Surface

Descobreix els plugins que faran treballar amb superfícies corbes molt és fàcil del que t'imagines.
English - Castellano - Deutsch
Avui és un dels dies on un està agraït a la comunitat de programadors Ruby per escriure Plugins tan útils. Gràcies a un company de feina, en Sanmi, vaig descobrir dos Plugins excepcionals:
  • Offset on Surface: El que aquest Plugin fa, és permetre'ns desplaçar (offset) les arestes de superfícies corbes. Fem una ullada a un exemple ràpid. En la següent imatge si intentem fer una copia desplaçada de les arestes de la superfície corba, ens apareixerà el signe de prohibit.Després d'instal·lar el plugin podrem anar a Eines (Tools) - Offset on Surface Com a la imatge superior. El resultat obtingut seria quelcom similar a la imatge inferior:
  • Joint Push Pull: Una altra operació que les Eines estàndard de SketchUp no ens permeten fer és extrudir superfícies corbes. Aquest plugin ens permetrà fer això i més. Observeu com he pogut extrudir la superfície corba central de lánterior geometria:I mireu que facil que és extrudir la resta de les superfícies corbes i crear una geometria que hauria estat molt difícil de generar sense aquests dos plugins.

Show me more...

SketchUp Plugins: Weld (soldar)

Un dels Plugins imprescindibles per trebalar amb SketchUp.
English - Castellano - Deutsch
Un dels meus plugins preferits per SketchUp és el Plugin Weld. El que aquest plugin fa és basicament soldar linies. Pot semblar molt bàsic, pero es torna molt important en diverses situacions. Veiem-ne alguns exemples.
L'ús bàsic és el de soldar les linies. Així que si tenim un munt de linies i les volem transformar en una especia de polilinia, ho podem fer seleccionant les linies, anant al menú Plugins i seleccionant Weld. Jo personalment tinc una drecera creada per invocar Weld prement la lletra W perquè el faif servir molt sovint.
El plugin té també un altre ús i és el de crear cares a partir d'una sèrie de linies interconectades. Cuan executem el plugin, ens preguntarà dues coses:
  • Close Curve? (vols tancar la corba)
  • Find faces for this Curve? (vols trobar cares per a aquesta corba?)
Si seleccionem que si a la primera pregunta, SketchUp afegeix automaticament una linea per tancar el conjunt de linies seleccionat. Un Si a la segona pregunta creara una cara si és que és possible.
El tercer ús del plugin és per amagar arestes per a objectes que volem extrudir. Quan extrudim una cara, totes les interseccions esdevenen arestes. Una cosa coma ra això:
Pero en aques cas no volem veure les arestes a la cara corba. Hem de seleccionar les linies que formen l'arc (abans de extrudir la cara) i soldar-les amb el plugin Weld:
Seleccionant les linies i soldant-les crearem un arc. Al extrudir la cara, només ens apareixeran cuatre arestes verticals, ninguna a la superfície corba.
Si vols baixar el plugin clica aquí. Per instalar-lo simplement desa l'arxiu a la carpeta Plugins d'SketchUp i reinicia el programa.

Show me more...

AutoCAD: Ordres per netejar el dibuix

Descobreix un parell d'ordres que et permetran netejar el dibuix.
English - Castellano

Hi ha dues de les Eines Express (Express Tools) que són molt importants a l'hora de netejar un dibuix:
  • OVERKILL: Aquesta ordre et permet esborrar línies duplicades. De vegades al llarg del procés de dibuix copiem o repetim línies una a sobre de l'altra. Aquesta ordre ens ajuda a eliminar-les. Simplemente se selecciona el conjunt de línies i s'executa l'ordre, les línies superposades s'eliminaran, quedant una geometria de la longitud total de la geometria prèvia. Un exemple on Overkill es fa imprescindible és en treballar amb una maquina de tallar làser. És imprescindible per a aquestes maquines, que la geometria sigui neta, per evitar que el làser passi diverses vegades pel mateix punt amb el consegüent risc de sobreescalfament. OVERKILL ens ajuda a netejar el dibuix. Vegi's però, que l'ordre no neteja línies que no estiguin exactament una a sobre de l'altra.
  • FLATTEN: Aquesta ordre és molt útil quan rebem un dibuix en tres dimensions però sols volem dibuixar en dues. FLATTEN envia tota la geometria al valor Z=0, blocs inclosos. (tingueu en compte que en el cas dels blocs, cada bloc es converteix en un nou d'aplanat, així que cal anar amb compte enfer servir FLATTEN amb blocs que encara vulguem editar). També és important tenir en compte la potència del nostre ordinador, ja que en cas de voler aplicar FLATTEN a un arxiu|arxivament molt gran, se'ns pot penjar la màquina.

Show me more...

CAD Addict també en català

En un intent de facilitar l'accés a CAD-Addict a tots aquells catalanoparlants per a qui l'anglès és encara una pedra al camí, m'he proposat traduir el bloc al català. També par mantenir viva la nostra llengua en aquest món d'internet i de programari dominat per l'anglès)
El Bloc original es troba sota l'adreça www.cad-addict.com , intentaré mantenir la versió catalana el més al dia possible.
Cal tenir en compte que totes les ordres aquí esmentades són les de la versió anglesa/internacional, no es farà referència a ordres específiques a cap altra llengua. Per exemple, l'ordre d'AutoCAD per dibuixar un cercle serà CIRCLE, no CIRCULO.
Prego disculpes si aquesta versió tarda a actualitzar-se uns dies/mesos.

Show me more...